5. Χτίζουμε ισχυρές συμμαχίες

  • Aξιοποιούμε  χρηματοδοτικά εργαλεία με στοχευμένη συμμετοχή και εδραιωμένες προτάσεις σε περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στη βάση των προτεραιοτήτων των προγραμματικών μας θέσεων για μία Πράσινη, Έξυπνη, Δημοκρατική πόλη.

  • Συμμετέχουμε σε δίκτυα ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων και αδελφοποιήσεις, για ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών, για διεύρυνση των γνώσεων και των ικανοτήτων.

  • Συνεργαζόμαστε με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, για την εκπόνηση μελετών και την ανάπτυξη συνεργασιών.

  • Αναπτύσσουμε διαδημοτικές συνεργασίες, για την διεκδίκηση πόρων, τη διαχείριση προγραμμάτων και έργων κοινού συμφέροντος, τη διάχυση της γνώσης και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

  • Συνεργαζόμαστε και αξιοποιούμε τις δυνατότητες των εθελοντικών οργανώσεων, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο.) και της Κοινωνίας των Πολιτών.

  • Αξιοποιούμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης μέσα από δωρεές εταιρειών, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Κοινωφελών Ιδρυμάτων, για καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2018 by penteli2020. Proudly created with Wix.com